Ingo in Brighton.

Ingo performs on the Brighton Waterfront.