Ingo the Clown.

Ingo flying drapes on the Brighton Waterfront.